• baner3
 • baner4
 • baner5

Klauzula informacyjna zgodna z RODO:

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń Kataleja Monika Szylle-Zając z siedzibą w Warszawie, ul. Anielewicza 2 lok.51, NIP 525-11-99-20, tel.: +48 570 166 017, adres e-mail: tlumaczenia@btkataleja.pl, dalej zwany „BT Kataleja”.

2. Celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej z BT Kataleja umowy dotyczącej realizacji usługi. Przetwarzamy dane osobowe również w celu spełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych (przykładowo rozliczenia księgowe i podatkowe) lub w celu spełnienia tzw. „uzasadnionego interesu”. Przez „uzasadniony interes” rozumiemy zgodny z prawem oraz racjonalny cel przetwarzania przez nas danych osobowych (ochrona bezpieczeństwa przetwarzanych danych, dochodzenie roszczeń). Gdy polegamy na uzasadnionym interesie, analizujemy i rozważamy każdy potencjalny wpływ przetwarzania na Klienta i jego prawa. W przypadku innych celów poprosimy o zgodę, którą będzie można wycofać w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu: podmiotom zapewniających nam obsługę IT, obsługę rachunkową, obsługę prawną.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. W przypadku niepodania danych osobowych usługa nie będzie mogła być wykonana.

6. Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.


ZASADY WSPÓŁPRACY

 • Biuro Tłumaczeń KATALEJA przygotowuje bezpłatną wycenę przewidywanego kosztu tłumaczenia oraz określa czas realizacji zamówienia. Do wykonania tłumaczenia przystępujemy dopiero po otrzymaniu ostatecznej akceptacji klienta. W przypadku tłumaczeń przysięgłych obowiązują szczególne zasady sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, które reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.


W celu dokonania wyceny kosztu tłumaczenia zwykłego lub przysięgłego prosimy o przesłanie dokumentu/pliku:

 

Warunki realizacji zamówienia

 

Tłumaczenie pisemne:

 • Wycena dokonywana jest na podstawie tekstu źródłowego, przedstawionego w formie elektronicznej (plik Word, Excel, pdf, skan itp.) lub w postaci wydruku, na podstawie ilości znaków.
 • Pracownicy Biura Tłumaczeń Kataleja nie ponoszą odpowiedzialności za nietrafne, pomimo że wykonane w najlepszej wierze, oszacowanie ilości stron tłumaczenia plików przesłanych w nieedytowalnych plikach (PDF lub xls) w momencie przyjmowania tekstu do tłumaczenia, jeśli ilość stron tłumaczenia jest wyższa w stosunku do szacunków przedstawionego tekstu oryginalnego, w związku z czym naliczana za tłumaczenie stawka będzie zgodna z faktyczną ilością stron po przetłumaczeniu.
 • W zamówieniu wystarczy podać pełne dane kontaktowe zawierające:
 • w przypadku klientów indywidualnych - imię i nazwisko osoby zamawiającej, numer telefonu, adres email oraz adres zamieszkania;
 • w przypadku firm - imię i nazwisko osoby zamawiającej, nazwę firmy, numer telefonu, adres, NIP, REGON;
 • W przypadku, gdy szacowana ilość stron przekracza 10, wówczas należy wpłacić zaliczkę w wysokości 20% szacowanego kosztu tłumaczenia i przesłać potwierdzenie wpłaty mailem.
 • Ostateczny koszt tłumaczenia obliczany jest po wykonaniu zamówienia na podstawie tekstu w języku docelowym.
 • 1 str.= 1600 znaków ze spacjami - tłumaczenie zwykłe
 • 1 str.= 1125 znaków ze spacjami - tłumaczenie przysięgłe.
 • Gotowe tłumaczenie przysięgłe można odebrać bezpośrednio w siedzibie
  BT Kataleja, jako przesyłkę listową poleconą lub jako przesyłkę kurierską (na koszt klienta)
 • Gotowe tłumaczenie zwykłe pisemne przesyłane jest pocztą elektroniczną (mailem).

 

Tłumaczenie ustne:

 • Wycena dokonywana jest na podstawie przypuszczalnego czasu trwania tłumaczenia ustnego, określonego przez Zamawiającego w zamówieniu, w oparciu o obowiązujący cennik.
 • W przypadku tłumaczenia ustnego w zamówieniu należy podać pełne dane kontaktowe zawierające:
 • w przypadku klientów indywidualnych - imię i nazwisko osoby zamawiającej, numer telefonu i adres zamieszkania
 • w przypadku firm - imię i nazwisko osoby zamawiającej, nazwę firmy, numer telefonu, adres, NIP, REGON,
  oraz dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 20% szacowanego kosztu tłumaczenia i przesłać potwierdzenie wpłaty ( skan lub PDF pocztą elektroniczną).

 

Reklamacje

Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej oraz opatrzona odpowiednim uzasadnieniem.

 

Po zgłoszeniu reklamacji przez klienta rozpatrywana jest jej zasadność, a po stwierdzeniu oczywistych błędów wynikających z rozbieżności pomiędzy tekstem  oryginalnym a wykonanym tłumaczeniem, błędy korygowane są na koszt BT KATALEJA w najkrótszym, możliwym dla biura, terminie.

Wysokość odszkodowania za potencjalne szkody poniesione przez Klienta, związane z realizacją zlecenia przez BT KATALEJA, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto należnego za realizację zlecenia. Biuro Tłumaczeń KATALEJA nie ponosi odpowiedzialności materialnej i odszkodowawczej za potencjalne błędy, które powstały w tłumaczeniach
wykonywanych w trybie ekspresowym i superekspresowym. Zgłoszone błędy w tych tłumaczeniach usuwane są bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie. Biuro Tłumaczeń nie odpowiada za nieścisłości powstałe w wyniku nieczytelności, złej jakości, niekompletności dokumentu dostarczonego do tłumaczenia. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w wykonanym tłumaczeniu, będące konsekwencją błędów lub też niejasności w obrębie dokumentu źródłowego, czy też wynikające z niskiej jakości językowej
dokumentu źródłowego, spowodowanej na przykład faktem, iż jego autorem jest osoba, dla której język dokumentu źródłowego nie jest językiem ojczystym.